Nieuws

Apotheken kunnen bij inhalatiemedicatie soms andere devices meegeven, dan waar u als huisarts op rekent

Zorg er voor dat u in contact blijft met uw apotheek over het afleveren van poederinhalatoren. Momenteel is er een aantal poederinhalatoren uit het patent geraakt, zodat andere farmaceutische bedrijven alternatieven aan het ontwikkelen zijn.

 

De drie belangrijkste ontwikkelingen:

 1. Er zijn voor de budesonide/formoterol combinatie nu twee devices op de markt. De reeds bekende Symbicort, maar nu ook de Spiromax. In gebruik zullen deze 2 niet heel erg afwijken, echter een patiënt kan hier toch problemen van ondervinden. Dus weet wat de apotheek aflevert en zorg dat het beleid eenduidig is. Ook in geval van problemen bij gebruik.
 1. Voor de salmeterol/fluticason combinatie zijn er drie devices op de markt: naast de bekende Seretide diskus is er nu de Airflusal Forsipro 50/500 en de Elpenhaler.
 • De Seretide is een multidose inhaler.
 • De Airflusal Forspiro 50/500 is eenzelfde device, alleen met een betere zichtbaarheid op therapietrouw.
 • Deze Elpenhaler is wel een stap terug in poederinhalatoren technologie, aangezien je hierin elke keer een capsule moet laden.
 1. Recent is er ook voor tiotropium een nieuw device verschenen. De Tiotrus met de Zonda inhaler. Deze is wel vergelijkbaar met de handihaler, Hij heeft een doorzichtige capsule, zodat de patiënt kan zien wanneer de capsule leeg is. Echter, hiervoor geldt wel dat veranderingen in medicatie de therapietrouw niet altijd ten goede komen.

Voor dosis-aerosolen geldt ook dat er alternatieven beschikbaar. Als kaderarts astma/COPD heb ik hier geen bezwaar tegen, zolang ze maar passen op de voorzetkamer die patiënten gebruiken.

Van een aantal huisartsenpraktijken begreep ik dat het voorkomt dat apotheken zonder overleg een andere device meegegeven aan patiënten. Zoals eerder genoemd adviseren we om dit met je lokale apotheek af te stemmen en af te spreken. De zorgverzekeraar laat het met betrekking tot de poederinhalatoren vrij aan de apotheek welke voorgeschreven wordt. Er kan natuurlijk wel een financieel verschil in zitten.

Voor de salmeterol/fluticason dosisaerosol geldt dat de goedkoopste door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Deze staat dan ook op de zogenaamde substitutielijst van farmaceutische middelen.

De landelijke stelregels voor een optimale keuze van inhalator:

 1. Zoek een optimale match tussen de inhalator en de karakteristieken van de patiënt, rekening houdend met vaardigheden, leefstijl, gebruikersgemak en de plaats van longdepositie. Zo nodig wordt de keuze van de inhalator na (herhaal)instructie bijgesteld.
 2. Kies indien mogelijk bij voorkeur een inhalator met teller of dosis indicator.
 3. Streef zoveel mogelijk naar uniformiteit van inhalatortype.
 4. Kies bij gebruik van meerdere inhalatoren in een continue dosering en gebruik, voor een (indien beschikbaar) combinatieinhalator om gebruiksgemak en therapietrouw te bevorderen, daarbij rekening houdend met de kosten van de monopreparaten en het combinatiepraparaat.
 5. Schrijf een niet ademgestuurde dosisaerosol (pressurized metered dose inhaler pMDI) altijd voor in combinatie met een voorzetkamer, of kies anders voor een ademgestuurde aërosol, tenzij patiënt adequaat een pMDI kan gebruiken.
 6. Wanneer er voor dezelfde werkzame stof een keuzemogelijkheid is tussen een poederinhalator singledose en een poederinhalator multidose dan is het advies om in het algemeen vanwege het gebruiksgemak een poederinhalator multidose voor te schrijven.
 7. Geef bij elk nieuwe inhalator een passende inhalatie-instructie. Controleer de inhalatietechniek en herhaal de inhalatie-instructie jaarlijks; de inhalatie-instructie dient conform de landelijke infrastructuur voor eenduidige inhalatie-instructie te zijn (www.inhalatorgebruik.nl). Indien na instructie blijkt dat de patiënt niet kan omgaan met de inhalator, wordt de keuze van de inhalator bijgesteld.

 

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Robin van der Putten
Kaderarts astma/COPD

Kijkje in de keuken van succesvolle samenwerking in de regio tussen huisarts, POH en wijkverpleging in beeld (filmpjes)

Huisartsenpraktijk Parkhof te Maassluis en Gezondheidscentrum Westwijk te Vlaardingen hebben samen met thuiszorgorganisatie Careyn de handen ineen geslagen om de zorg van de thuiswonende patiënten zo optimaal mogelijk te maken. Omdat de huisarts en de wijkverpleegkundige samen de toegang vormen tot professionele zorg in de eerste lijn, is een succesvolle samenwerking tussen deze partners essentieel.

Deze huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen van huisartsenpraktijk Parkhof en gezondheidscentrum Westwijk hebben u een kijkje in hun keuken gegund door middel van een interview. Klik hier om de filmpjes daarvan te bekijken. Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan contact op met Irma Martis van ZEL.

Mantelzorgondersteuning en respijtzorg in de regio

Vanuit verschillende beroepsgroepen krijgen we steeds vaker signalen dat de zorgzwaarte van thuis wonende ouderen toeneemt. Ook mantelzorgers worden hiermee geconfronteerd; er wordt een steeds groter beroep op hun inzet gedaan. Het wegvallen van mantelzorg kan grote gevolgen hebben voor de situatie van een kwetsbare oudere. Het is nooit volledig te voorkomen dat een mantelzorger door overbelasting wegvalt, maar er zijn zeker mogelijkheden om de mantelzorger te ontlasten. Soms is een gesprek met een mantelzorger voldoende, maar er zijn meer mogelijkheden.

Welzijns- en/of mantelzorgorganisaties bieden mantelzorgondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op het verminderen van de ervaren belasting van de mantelzorger. Zij bieden informatie, advies en begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, respijtzorg, financiële tegemoetkoming en tenslotte materiële hulp. Er is geen verwijzing nodig.

Respijtzorg is de tijdelijke overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers houden het namelijk langer vol als zij af en toe de zorg uit handen geven en zelf nieuwe energie opdoen. Respijtzorg kent verschillende vormen: thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of professionals. De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook gaan over wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend.

 

Een greep uit de mogelijkheden in DWO:

Mantelzorgondersteuning:

Deze organisaties zijn ook op de hoogte van en/of bieden respijtzorg en kunnen kwetsbare ouderen en/of mantelzorgers begeleiden naar een passende combinatie van zorg en ondersteuning.

Dagvoorzieningen en activiteiten bieden ook een vorm van respijtzorg:
www.careyn.nl/diensten/dagactiviteiten-dagverzorging-dagbehandeling/
www.pietervanforeest.nl/dagvoorzieningen
Voor inwoners uit Delft, Midden Delfland en Westland biedt het Strandgoed ter Heijde een vorm van kortdurend verblijf/ respijtzorg in een vakantieomgeving: www.pietervanforeest.nl/strandgoed-ter-heijde-logies-respijt

 

Een greep uit de mogelijkheden in NWN:

Mantelzorgondersteuning:

Dagvoorzieningen en activiteiten bieden ook een vorm van respijtzorg:
www.zgvlaardingen.nl/Zorgaanbod/Uw-zorg-thuis/Dagvoorziening
www.frankelandgroep.nl/frankeland/verzorgdwonen.html
www.argoszorggroep.nl/ik-heb-hulp-nodig-maar-wil-zelfstandig-blijven-wonen/
www.seniorenwelzijn.nl/home

Datalekken, het kan iedereen gebeuren. Tips & Trucs om ze te voorkomen

Een datalek kan iedere zorgverlener overkomen. Hieronder tips en trucs verdeeld over drie thema’s, om het risico op een datalek zo klein mogelijk te houden.

 1. Praktische tips en trucs
 • Verstuur naar een externe bestemming geen patiëntgegevens via de gewone e-mail.
 • De patiënt moet weten wie er toegang heeft tot zijn dossier.
 • Geef ook geen informatie door als iemand belt, noteer het nummer en stem af met de patiënt of het verstrekken van informatie in orde is.
 • Voor zorgverleners die veel huisbezoeken doen: voorzie je laptop, smartphone, tablet van een time-out en beveilig het met een wachtwoord.
 1. Beroepsgeheim

Op basis van uw beroepsgeheim bent u verplicht te zwijgen over alles wat u tijdens de uitoefening van uw beroep over iemand te weten komt. Maar het beroepsgeheim is niet absoluut.
De uitzonderingen hierop zijn:

 • Toestemming van de patiënt
 • Informatie-uitwisseling met direct bij de behandeling betrokken zorgverleners (zie ook punt 3 hieronder)
 • Wettelijk voorschrift
 • Conflict van plichten
 1. Gegevensuitwisseling met andere zorgverleners

Bij gegevensuitwisseling met andere zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van uw patiënt, is het belangrijk om alleen die gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de behandeling. Houd daarbij rekening met de volgende drie beperkingen:

 • Doelbinding. Als professional mag u persoonsgegevens alleen voor duidelijk omschreven doelen  verzamelen en delen.
 • Proportionaliteit. U mag alleen die persoonsgegevens verzamelen en delen, die strikt noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te behalen.
 • Subsidiariteit: Deel gegevens alleen indien er geen minder ingrijpende maatregelen bestaan om het beoogde doel te bereiken.

Mocht u toch te maken krijgen met een datalek, zorg dan dat u bij voorbaat al weet wat u moet doen. Klik hier voor de praktische handreiking bij meldplicht datalekken.

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sandy Vermeij, Projectleider ICT van ZEL.

Gebruik zorg gerelateerde apps in de huisartsenpraktijk

Het gebruik van zorg gerelateerde apps t.b.v. zelfmanagement als onderdeel van eHealth is door de overheid prominent op de agenda gezet. Het idee is dat toepassing van zorg gerelateerde apps een positieve invloed kan hebben op de leefstijl van patiënten en een afname van het gebruik van zorg kan bewerkstelligen en de daarmee gepaard gaande kosten. Uit de eHealth-monitor 2016 blijkt dat het invoeren van deze apps niet bepaald wordt door de techniek, maar door de implementatie door de zorgverlener.
Om het gebruik van zorg gerelateerde apps in de huisartsenpraktijk in kaart te brengen werd in september 2016 een enquête uitgezet onder de huisartsen in de regio.

Resultaten enquête
De enquête, die werd uitgezet onder 208 huisartsen, is door 64 huisartsen ingevuld. Van deze 64 huisartsen geven 48 huisartsen (75%) aan gebruik te maken van zorg gerelateerde apps t.b.v. hun dagelijkse praktijkvoering. De meest genoemde app is het farmacotherapeutisch kompas. Als tweede werd thuisarts.nl en als 3de de NHG- standaarden genoemd.
Van de 48 huisartsen adviseert 29% het gebruik van leefstijl apps aan hun patiënten. Ze adviseren o.a. : Mijn eetmeter, Mijn astma, BMI app en Vaatrisico app.
Apps ten behoeve van communicatie met andere zorgverleners worden vaker toegepast. Door 45% van de 48 huisartsen wordt aangegeven hiervoor Siilo of WhatsApp te gebruiken.
Apps t.b.v. zelfmanagement in de chronische zorg wordt door 31 % geadviseerd, o.a. wondwijzer, vaatrisico-app en palliArts.
Apps t.b.v. medicatie worden door 88 % gebruikt o.a. omrekentabel en opiaten omrekentabel en de receptprijs.
Naast het gebruik van apps wordt het internet veel geraadpleegd ter ondersteuning van het consult.  Uit de enquête blijkt ook dat de door patiënten m.b.v. apps verrichte zelfmetingen niet in het HIS worden overgenomen, omdat het voor de huisartsen niet duidelijk is hoe deze gegevens te koppelen zijn aan hun HIS.

Conclusie
De resultaten van de enquête laten zien dat zorg gerelateerde apps voornamelijk worden ingezet ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering en niet of nauwelijks ter ondersteuning van zelfmanagement en leefstijl van de patiënt.

Landelijke aandacht voor de implementatie SeMaS (Self Management Screening) bij Huisartsen Centrum Maassluis

In ‘De Eerstelijns’ van de maand december staat een mooi artikel over de implementatie van SeMaS bij Huisartsen Centrum Maassluis. ZEL en Huisartsen Centrum Maassluis hebben Vilans gevraagd de implementatie te begeleiden. Met dit instrument wil ZEL onder andere laten zien hoe persoonsgerichte zorg en zelfmanagement vertaald kan worden naar de praktijk.
Het artikel is online te vinden op de website van Kennisplein Chronische Zorg.
Wilt u meer weten over persoonsgerichte zorg en zelfmanagement in de regio? Neem dan contact op Antoinet Smallegange.

 

ZEL_Zelfmanagement

Hulpverlening omtrent kindermishandeling; diverse handige links voor hulpverleners

NHG, LHV, InEen en Augeo hebben een serie producten gemaakt/geactualiseerd om de hulpverlening aan kinderen die te maken hebben met kindermishandeling verder te verbeteren. Op de website van InEen zijn verschillende hulpmiddelen en tools bij elkaar gezet, waaronder de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak (LESA) en het NHG-scholingsaanbod. Tevens vindt u op de site van NHG materiaal ten behoeve van de signalering van kindermishandeling. Daarnaast heeft het ministerie van VWS een handreiking uitgebracht die professionals ondersteunt bij het verkrijgen van toestemming van ouders wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling. Voor meer informatie over de activiteiten in onze regio met betrekking tot de preventie en hulpverlening rondom kindermishandeling kunt u contact opnemen met Irma Martis, IMartis@zel.nl of Marianne Rosenveldt, MRosenveldt@zel.nl van ZEL.
Bron: nieuwsbrief InEen

Ziektelastmeter onderzoek laat zien dat persoonsgerichte zorg bij COPD werkt

Het nu afgeronde onderzoek naar de ziektelastmeter levert het eerste bewijs dat persoonsgerichte aanpak met behulp van deze “shared decision making-tool” werkt. De ziektelastmeter is een hulpmiddel voor de integrale aanpak en persoonsgerichte zorg.

Het nu afgeronde onderzoek naar de ziektelastmeter levert het eerste bewijs dat persoonsgerichte aanpak met behulp van deze “shared decision making-tool” werkt. De ziektelastmeter is een hulpmiddel voor de integrale aanpak en persoonsgerichte zorg.

Wat doet de ziektelastmeter:

 • Het meten van ziektelast
 • Structuur geven in consult
 • Inzicht geven in de ziekte
 • Shared decision making
 • Koppeling ervaren ziektelast aan behandeling
 • Monitoren en follow-up van de patiënt
 • Richting geven aan individueel zorgplan

Annerika Slok heeft samen met de werkgroep ziektelastmeter onder voorzitterschap van Prof dr. Onno van Schayck en dr. Hans in ’t Veen (longarts in het Franciscus Gasthuis) het onderzoek uitgevoerd. Zij is hierop woensdag jl. zelfs cum laude gepromoveerd. Het artikel over dit onderzoek werd recent gepubliceerd in de BMJ (Effectiveness of the Assessment of Burden of COPD (ABC) tool on health-related quality of life in patients with COPD: a cluster randomised controlled trial in primary and hospital care) http://bmjopen.bmj.com/content/6/7/e011519.full

De dag van promotie gaf aanleiding voor het organiseren van een symposium, waarbij de 1e en 2e lijn hun voorkeur uitspraken voor het gebruik van de meter. Ook minister Schippers en oud-minister Ab Klink schaarden zich achter het gebruik hiervan.

De uitkomst van het onderzoek laat zien dat deze gevalideerde vragenlijst (CCQ+4 vragen) in combinatie met de visuele weergave en de beslissingsondersteuning leidt tot een betere kwaliteit van zorg en een betere kwaliteit van leven. Het gebruik van deze tool vergt uiteraard ook gespreksvaardigheden van de gebruiker om tot gezamenlijke besluitvorming te komen. De gebruikers van deze tool tijdens het onderzoek geven met grote meerderheid ook aan dat het voor hun goed werkt om op deze manier met de patiënt te communiceren. Het stelt de zorgverlener in staat om gelijk gericht een gesprek te voeren met de patiënt. Ook patiënten ervaren de tool als zinnig omdat er nu ook aanleiding is om over moeilijkere onderwerpen te spreken.

De uitkomsten van dit onderzoek hebben bij de Longalliantie Nederland en de NHG ertoe geleid dat er een algemene ziektelastmeter ontwikkeld zal worden met ziekte specifieke kenmerken. Dit zal echter nog een aantal jaren onderzoek nodig hebben.

Het belangrijkste waar momenteel druk aan wordt gewerkt is de implementatie van deze tool in de verschillende HIS-sen.

In 2017 zal ZEL de scholing ziektelastmeter gaan inzetten zodra de meter geïntegreerd in de HIS-sen beschikbaar is.

Robin van der Putten, kaderhuisarts Astma/COPD

Module Persoonsgerichte zorg in Copenhaege huisartsenpraktijk

“Persoonsgerichte zorg is een ontdekkingstocht met vallen en opstaan. Motivatie zowel aan de kant van de patiënt als aan de kant van de hulpverlener zijn nodig voor succes, hiervoor is tijd en tact nodig. Van te voren weet je niet of je de (tijds)investering terugverdient. Echter, de patiënt heeft anno 2017 recht op een benadering waarbij zijn eigen doelen en wensen net zo belangrijk zijn als het medisch advies van de arts. Door de training ‘Patiëntencoach’ zijn we ons weer enorm bewust geworden van de verschillende persoonlijkheidskenmerken; Blauw, rood, groen en geel. Door het toepassen van deze kenmerken maak je het jezelf als arts in de coaching van patiënten een stuk makkelijker”, aldus Stefan Lipschart, huisarts en coördinator persoonsgerichte zorg.

Cinthya de Vaal, praktijkmanager Copenhaege huisartsen: “Het verbeterplan dat wij naar aanleiding van de module persoonsgerichtezorg van ZEL hebben opgesteld blijft sturend, en stapsgewijs bouwen wij verder. Inmiddels zijn we gestart met het maken van individuele behandelplannen voor een aantal patiënten en evalueren wij op kort termijn de resultaten.”

In januari 2016 zijn wij, via ZEL, aan de slag gegaan met de module Persoonsgerichte zorg. De basisscholing werd op 13 januari door Antoinet Smallegange en huisarts Carla van Beurden gegeven. Naar aanleiding van deze avond en de resultaten van de Z-scan hebben wij een verbeterplan gemaakt, welke wij ook gebruikt hebben als verbeterplan voor NHG praktijkaccreditatie.

De Z-scan (Zelfdiagnose zelfmanagementondersteuning) heeft ons inzicht geboden in welke aspecten, wat betreft: visie, kennisoverdracht, coaching, voorzieningen, zelfmanagement in het consult, beleid – organisatie, omgeving en randvoorwaarden, goed ontwikkeld waren en welke aspecten nog aandacht vragen (als het ware een 0- meting).

Wij hebben een projectgroep samengesteld die zich hierin heeft verdiept en heeft onderzocht wat ons in deze module te doen staat. Belangrijke vragen waren:

 • Wat zouden de resultaten zijn wanneer zorgverleners een coachende rol op zich nemen ten opzichte van de zelfzorg van patiënten?
 • Wat vraagt dat dan van ons en waar hebben wij rekening mee te houden?
 • Hoe zou het ondersteunen van zelfzorg dan in zijn werk gaan? En wat vraagt dat van onze patiënten, zorgverleners en organisatie?

Voor ons is het belangrijk dat alle medewerkers van de praktijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van persoonsgerichte zorg, als onderdeel van onze cultuur en ook om vanuit de eigen discipline een bijdrage te kunnen leveren.

Op 26 mei hebben wij een HOED overleg gehad, waarbij alle medewerkers aanwezig waren. Door een variant op de werkvorm “Over de streep” te gebruiken hebben wij de verschillende velden van de Z-scan verder met elkaar verkend; de behoefte aan scholing en aandacht voor coaching, als instrument tijdens consultvoering, bleek de grootste prioriteit te hebben.”

ZEL Klachtenregeling huisartsen WSD stopt

Met ingang van 1 januari 2017 komt de wettelijke basis voor regionale klachtencommissies te vervallen door de invoering van de nieuwe klachtenwet Wkkgz. Dit betekent dat ook de ZEL Klachtenregeling WSD ophoudt te bestaan. Hiervoor in de plaats komt een getrapt systeem van klachtbehandeling. Om te voldoen aan de nieuwe klachtenwet Wkkgz moet u zich voor 1 januari aanmelden bij een geschilleninstantie, werken met een klachtenfunctionaris en een klachtenregeling hebben. Voor de huisartsen heeft de LHV een landelijke geschilleninstantie opgezet via Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Dit om eenvoudig aan alle wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

Klik hier voor meer informatie over de aanmelding en wat de verwachte kosten zijn.

Long Life Lab

Maandag 3 oktober werd met stakeholders uit de COPD-zorg in onze regio de serious game: Long Life Lab gespeeld. Een fysiotherapeut, een diëtist, een huisarts, een logopedist, een POH-S, een apotheker, een psycholoog, een longverpleegkundige van het Reinier de Graaf Gasthuis en vertegenwoordigers van DSW en ZEL namen deel.
Reacties van de deelnemers achteraf: een zeer nuttig, leuk maar intensief spel, dat onder andere aanmoedigt tot communiceren, doorpakken en bewustwording van de andere zorgdisciplines.

 

Serious game: Long Life Lab

Het spel gaat over de fictieve gemeente Grasbeek. Als er niets gebeurde, zou de gemeente failliet gaan door de steeds maar toenemende zorgkosten en de toename van het aantal CLA-patiënten (Chronische Long Aandoening). De deelnemers vertegenwoordigden de verschillende partijen in de gemeente die moesten samenwerken met als doel: vermindering van zorgkosten, verhogen van patiënt-tevredenheid en verhoging van de kwaliteit van zorg.

LLL

Gemeente Grasbeek

 

Het echte leven in een notendop

In een warboel aan initiatieven werd tijdens het spel geprobeerd het gezamenlijke doel te behalen. Dit bleek een uitdaging. Persoonlijke belangen, zakelijke belangen en patiënten belangen liepen dwars door elkaar heen. Al met al het echte leven in één chaotische notendop.

 

Ervaringen en leerpunten

Joan Onnink, Adviserend geneeskundige van DSW over de bijeenkomst: “Het was een bijzondere en leerzame ervaring. Ondanks dat het een spelsituatie was, zag je de complexiteit van de werkelijkheid aan je voorbij trekken. Door in de rol van een ander aan het spel deel te nemen creëer je begrip voor de positie van die ander en inzicht in de systeemmechanismen die bevorderend of belemmerend kunnen zijn om het gezamenlijke doel te bereiken. Het biedt handvatten voor het gezamenlijk oppakken van de uitdaging om de triple aim doelstellingen te bereiken.”

Jeannette de Zeeuw, longverpleegkkundige aan het woord: “In mijn rol als huisarts zat ik tot over mijn oren in het werk, het regende nieuwe afspraken die ik niet kende en ik wilde maar 1 ding, mijn wachtkamer leegmaken! Lukte dit? Uiteindelijk wel, maar niet direct. Mede dankzij mijn poh-er kwam er meer rust in de tent en konden we doen, wat we moesten doen, patiënten zien. Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met andere disciplines en liefst niet allemaal tegelijk, maar vooral dat het maatwerk is en niet alles bij iedereen nodig is.
Het spel gaf hier inzicht in, maar kostte veel tijd en energie.”

De bijeenkomst werd als heel leuk, intensief en zeer nuttig ervaren door de deelnemers.
Hieronder de belangrijkste leerpunten van deze game:

 • Blijf goed communiceren met je eigen achterban.
 • Probeer niet te veel initiatieven halfslachtig te implementeren.
 • Neem tijd voor het uitwerken van een goed plan. Houdt in de gaten of je plan ook de gewenste effecten heeft op de populatie die je ermee wil bereiken.
 • Het was goed om de verscheidenheid aan disciplines bij elkaar te hebben en in elkaars huid te kruipen. Hierdoor groeide de bewustwording over de knelpunten van anderen.

 

De leerpunten van dit spel zullen door ZEL worden meegenomen en een verder vervolg krijgen in de verschillende multidisciplinaire plannen die momenteel zijn, zoals het vervolg op de persoonsgerichte zorg, maar ook de uitwerking van het Zorgpad longaanvallen COPD.

 

Naaldwijk, 12 oktober 2016

Ontvangt u medische correspondentie van het HagaZiekenhuis over patiënten die niet bij in u in de praktijk zijn? Meld het ons svp.

Het probleem van berichten over patiënten die niet in de huisartspraktijk aanwezig zijn, komt wekelijks voor.

Patiënten zijn niet op de hoogte van de manier waarop over hen wordt gecommuniceerd tussen de zorgprofessionals w.o. specialisten en huisartsen. De patiënt erop wijzen dat een verandering van huisarts altijd moet worden doorgegeven aan behandelaars zou volstaan, bij ieder bezoek aan het HagaZiekenhuis wordt aan de patiënt gevraagd of er wijzigingen zijn. Maar het moment van overstappen naar een andere praktijk loopt niet altijd gelijk met een bezoek aan het ziekenhuis zodat de berichtgeving toch naar de verkeerde huisarts kan gaan. Ook in acute situaties is het niet altijd mogelijk om uitvraag te doen.
Op het moment dat de patiënt bij de oude huisartsenpraktijk vraagt of het dossier naar de nieuwe huisarts kan, kan de patiënt ook geïnformeerd worden door de oude huisartsenpraktijk dat hij/zij zelf gelijk de instellingen waar hij/zij bekend is informeert over de wijziging.

Het Hagaziekenhuis heeft een procedure ontwikkeld waarbij de zorgprofessional, die gegevens ontvangt van niet tot de praktijk behorende, direct en eenvoudig kan melden.

Helaas beschikt het HagaZiekenhuis op dit moment nog niet over een veilige mailoplossing die ingezet kan worden voor deze gevallen.
Een niet beveiligde e-mail account is hiertoe wel beschikbaar (beheerd door de patiënt administratie) waarbij een BSN nummer (zonder dit te noemen) met vermelding “niet bekend in de praktijk” met gegevens van afzender praktijk kan worden gemeld.
Een voorbeeld hiervan is “nummer 294069703 is niet bekend in mijn praktijk. Afzender huisarts X straat Y plaats Z.”
Hierin staat het nummer 294069703 voor het BSN van de betreffende patiënt, ZONDER dat andere persoonlijke gegevens of zelfs de vermelding dat het om een BSN gaat erbij worden vermeld. Hierna zal een match worden gezocht naar patiënt in ons EPD en worden gemuteerd. Het niet beveiligde e-mailaccount waar u dit kunt melden is registratie@hagaziekenhuis.nl Zodra een veilige mailoplossing beschikbaar is wordt u hierover geïnformeerd.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager huisartsen  Joke van Veen, zij is bereikbaar via huisarts@hagaziekenhuis.nl of  via 0653369803

Symposium ‘Overgewicht, over leven’ een succes – Franciscus Gasthuis & Vlietland

Op donderdagavond 22 september vond het symposium ‘Overgewicht, over leven’ plaats in Franciscus Gasthuis. Huisartsen uit de regio Rotterdam en Schiedam, jeugdartsen, diëtisten, psychologen en andere externe en interne geïnteresseerden woonden de speciale editie van de Franciscus Doks (nascholingen voor verwijzers Franciscus Gasthuis & Vlietland) over morbide obesitas bij.

De grote publiekstrekker was de live gastric bypass operatie, uitgevoerd door één van onze bariatrisch chirurgen Ulas Biter en het OK-team. Het multidisciplinaire team van internisten, diëtisten en psychologen vertelden over hun rol en de inrichting van het preoperatieve en postoperatieve traject. De deelnemers leerden daardoor onder andere over het belang van goede voorbereiding en multidisciplinaire aanpak, het verloop en effect van bariatrische chirurgie.

Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas EMC en hoofd Centrum Gezond Gewicht, deelde bevlogen nieuwe inzichten in obesitas en mogelijke behandelingen. De avond werd in goede banen geleid door huisartsvoorzitter Ingrid den Boer, waarmee ook de rol van de huisarts stevig in het programma verankerd was.

Tussen ons ziekenhuis en de circa tachtig vertegenwoordigers uit de eerste lijn (waarvan ongeveer veertig huisartsen) werden intenties tot verdere samenwerking uitgesproken.

Transmurale Samenwerking ondersteunt graag bij de realisatie van deze initiatieven, die de eerste en tweede lijn bijeen brengen en bijdragen aan gezamenlijke zorg.

Voor vragen, opmerkingen en verkrijgen van de presentaties kun je contact opnemen met de collega’s van Transmurale Samenwerking, via transmuraal@franciscus.nl.

Vergoeding tolkdienst statushouders (in de huisartsenpraktijk)

In de huisartsenpraktijken in deze regio kunt u voor de communicatie met statushouders, die zich als nieuwe inwoner vestigen en zich inschrijven als patiënt in uw praktijk, gebruik maken van een tolkdienst.

Er zijn 2 situaties mogelijk:

1. Landelijke vergoedingsregeling tolkdiensten in de zorg voor vluchtelingen met een status, die versneld doorstromen

Voor vluchtelingen die versneld doorstromen vanuit een opvanglocatie naar een gemeente kunt u gebruik maken van de vergoeding van de overheid. Dit is een tijdelijke regeling. Meer informatie hierover vindt u op de site van het LHV.  Klik hier voor het factsheet.

2. Regionale vergoeding tolkdiensten

Voor de statushouders die regulier instromen in een gemeente en zich inschrijven in uw praktijk, kunt u de onderstaande diensten van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) inzetten:

 • ad hoc telefonische tolkdiensten
 • gereserveerde telefonische tolkdiensten (voor talen die minder voorkomen)
 • een tolk in persoon (bij moeilijke patiënten)

Deze diensten kunnen aangevraagd worden door huisarts, POH GGZ, POH Somatiek en doktersassistente en worden vergoed door het Fonds Achterstandswijken (FAW) WSD mits bij de aanvraag bij TVcN een relatiecode wordt vermeld. Mocht u niet (meer) in het bezit zijn van deze relatiecode, dan kunt u deze aanvragen bij Sandra van Det via svdet@zel.nl.

Het FAW ondersteunt op deze wijze de huisartsenpraktijken bij hun communicatie met anderstalige patiënten. Het TVcN heeft meer dan 30 jaar ervaring met tolk- en vertaaldiensten in de zorgsector en levert tolkdiensten in meer dan 130 talen. Het TVcN is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 088 – 255 52 22.

Afdeling ICT ZEL

ICT is een belangrijk onderdeel van de eerstelijnszorg en vormt voor vele zorgverleners helaas nog steeds een hoofdpijndossier. Reden voor ZEL om extra in te zetten op ICT en met name de ondersteuning van de eerstelijnszorgverleners op ICT gebied. De afdeling ICT van ZEL:

 • Informeert u over ICT ontwikkelingen en mogelijke consequenties voor u
 • schrijft procedures om te zorgen voor optimalisering gebruik van uw HIS
 • inventariseert, rubriceert en werkt wensen om HIS of andere zorggerelateerde ICT applicaties aan te passen en onderneemt actie richting leveranciers. ZEL kan voor een grote groep gebruikers spreken en krijgt zo meer voor elkaar.
 • ondersteunt de optimalisatie van ontwikkeling digitale overdracht tussen zorgverleners
 • helpt bij het opzetten van innovatieve projecten op ICT gebied: uitwerking idee en plan van aanpak
 • helpt bij het oplossen van problemen met HIS leveranciers: zowel kort- als langlopende calls. Vooral problemen waar meerdere gebruikers last van hebben, kunnen via ZEL adequaat worden opgepakt.

 

Infographic_ICT

 

Neemt u voor (aan)vragen en/of opmerkingen op ICT gebied gerust contact op met Sandy Vermeij, algemeen projectleider ICT, via: svermeij@zel.nl of Shashi Sukhai, algemeen functioneel beheerder ICT, via: ssukhai@zel.nl

 Apotheken kunnen bij inhalatiemedicatie soms andere devices meegeven, dan waar u als huisarts op rekent

Zorg er voor dat u in contact blijft met uw apotheek over het afleveren van poederinhalatoren. Momenteel is er een aantal poederinhalatoren uit het patent geraakt, zodat andere farmaceutische bedrijven alternatieven aan het ontwikkelen zijn.   De drie belangrijkste ontwikkelingen: Er zijn voor de budesonide/formoterol combinatie nu twee devices op de markt. De reeds bekende Symbicort, maar n

Lees meer »

Kijkje in de keuken van succesvolle samenwerking in de regio tussen huisarts, POH en wijkverpleging in beeld (filmpjes)

Huisartsenpraktijk Parkhof te Maassluis en Gezondheidscentrum Westwijk te Vlaardingen hebben samen met thuiszorgorganisatie Careyn de handen ineen geslagen om de zorg van de thuiswonende patiënten zo optimaal mogelijk te maken. Omdat de huisarts en de wijkverpleegkundige samen de toegang vormen tot professionele zorg in de eerste lijn, is een succesvolle samenwerking tussen deze partners essentie

Lees meer »